תנאי שימוש

הגלישה והשימוש באתר www.rahimi.co.il (להלן – "האתר") הנם בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. אנא הקפידו לעיין בתנאי השימוש. השימוש באתר בפועל מהווה הסכמה חד משמעית ובלתי חוזרת מצד המשתמשים להוראות ולתנאים אלה והתחייבות לפעול לפיהם.

1. אין לראות במידע הכלול באתר זה משום ייעוץ/שיווק השקעות ו/או פנסיוני ו/או מס או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור אישי וספציפי לכל אדם בהתאם לנתוניו לשם רכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן. המידע הכלול באתר אינו בא במקום ייעוץ/שיווק השקעות ו/או פנסיוני ו/או מס ואין לפעול על פיו אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישיים של כל אדם.

2. הנהלת האתר מבהירה בזאת כי המידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה משום ייעוץ, המלצה או שידול לביצוע עסקאות כלשהן. לפני ביצוע עסקה, השקעה או נטילת חבות כל שהיא בהסתמך על המידע המצוי באתר או באתרים מקושרים, הנהלת האתר מציעה וממליצה למשתמש להיוועץ ביועץ/משווק מקצועי מוסמך בתחום הרלוונטי. בכל מקרה המשתמש מסכים ומודע לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשית עפ"י שיקול דעת המשתמש ובאחריותו הבלעדית.

3. כל מידע באתר בעניין הנפקות לרבות מידע הקשור בתשקיף ו/או טיוטת תשקיף אינו משום דעה לגבי טיב ההנפקה ותנאי ניירות הערך שהחברה מנפיקה.

4. כל מידע אשר מתייחס לניירות ערך, לקרנות נאמנות, לתעודות סל / התחייבות, מכשירים פיננסים או קופות גמל אינו מהווה הצעה לרכישתם. רכישה תיעשה על פי תשקיף שבתוקף בלבד ולדיווחים המידיים, בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל משקיע, והתשקיף ורק הוא מהווה את המסמך המחייב הבלעדי.

5. הנהלת האתר, נציגיו, עובדיו ונושאי המשרה בו עשויים להחזיק עבור עצמם ו/או עבור אחרים ניירות ערך של התאגידים הנזכרים באתר זה ו/או מכשירים פיננסיים אחרים ו/או קרנות נאמנות ו/או תעודות סל / התחייבות. כמו כן, עשויים מי מהנ"ל לפעול בקניה או במכירה, מעת לעת ועל פי שיקול דעתם הבלעדי, בניירות ערך של תאגידים הנזכרים באתר זה ו/או במכשירים הפיננסיים ו/או בקרנות נאמנות ו/או בתעודות סל / התחייבות האמורים. הנהלת האתר מספקת שירותי מחקר לגופים מוסדיים ולקרנות השקעה שמחזיקים או עשויים להחזיק בניירות ערך או בנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר.

6. השימוש במידע שבאתר זה הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למרות שלמיטב ידיעת הנהלת האתר המידע המופיע באתר זה הינו מבוסס, אמין ונכון, הנהלת האתר אינה מבטיחה את מידת הדיוק של המידע, את שלמותו, את עדכניותו ואת מידת התאמתו לכל צורך ספציפי שהוא. הנהלת האתר, נציגיו, עובדיו ונושאי המשרה בו אינם אחראים ולא יישאו בכל אחריות מכל סוג שהוא לכל הפסד או נזק אשר עלול להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה ממידע המופיע באתר וכן מהשמטת מידע מהאתר. כמו כן הגורמים הנזכרים לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לתביעות משפטיות שינבעו מהמידע המפורסם באתר זה ולא יהיו אחראים כלפי צד כלשהו בקשר עם שימוש שיעשה במידע המפורסם באתר זה. המשתמש מתחייב לשפות את הנהלת האתר, נציגיו, עובדיו ונושאי המשרה בו בגין כל נזק, הפסד, תשלום ו/או הוצאה (לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט) שייגרמו להם עקב הפרת תנאי השימוש באתר או שימוש בלתי מוסמך באתר או במידע שבו.

7. המידע באתר עשוי להיות מוגן על ידי דיני זכויות יוצרים ישראליים ואחרים. יצוין כי זכויות היוצרים באתר הינם רכושה הבלעדי של הנהלת האתר, כל עוד לא נאמר אחרת בגוף המידע. אסור להעתיק, לשדר, לשכפל, לצלם, להפיץ מחדש, או לפרסם את המידע שבאתר או חלקו, ללא הסכמה מפורשת ובכתב של הנהלת האתר. אין לעשות במידע המוגן שינוי כל שהוא, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע מהימנותו או בשמה הטוב של הנהלת האתר כבעלת זכויות במידע.

8. הנהלת האתר אינה אחראית בשום מקרה למידע המצוי באתרים המקושרים לאתר באמצעות קישור אלקטרוני (“Link”) או לקישורים אלקטרוניים המובילים לאתר באתרים אחרים, ולא תישא באחריות לכל נזק שייגרם לכל צד אחר שהוא, כתוצאה ישירה או עקיפה עקב הסתמכות על המידע המצוי באתרים כאמור.

9. האתר מאפשר העברה ו/או פרסום מסרים על ידי המשתמשים. מסרים אלה הנם באחריותם הבלעדית של שולחיהם והנהלת האתר לא תישא בכל אחריות בגינם. אין להעלות ו/או לשלוח לאתר זה או באמצעותו כל חומר בלתי חוקי, בלתי מוסרי, או בלתי רלבנטי. המשתמש באתר מתחייב שלא לשלוח כל הודעה שאינה חוקית ו/או מזיקה ו/או מטרידה ו/או גסה ו/או משמיצה ו/או עלולה להוות הוצאת דיבה ו/או הוצאת לשון הרע ו/או עלולה להפר את פרטיות של גולש אחר. המשתמש מתחייב שלא לשלוח לפורום הודעה שמכילה מידע שעלול לשדל משתמש אחרי ו/או לעודד התנהגות ו/או פעולה מסוימת. המשתמש מתחייב שלא להתחזות לאדם ו/או גוף ו/או חברה ו/או כל ישות אחרת. המשתמש ו/או השולח ו/או כותב ההודעה מעניקים להנהלת האתר ו/או למשתמשים אחרים את הזכות להשתמש במידע ללא כל תמורה שהיא החל ממועד פרסום המידע. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנהלת האתר תהיה רשאית אך לא חייבת להסיר או לערוך מסרים, אשר לפי שיקול דעתה הבלעדית אינם עומדים בדרישות הנ"ל.

10. ידוע למשתמש והמשתמש מסכים לכך שהנהלת האתר כפופה לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"ה-1981, ולהוראות כל דין – ותעביר מידע אודות המשתמש לכל צד שלישי שהוא, ככל שהדבר יידרש ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.

11. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להסיר, לתקן, לשנות ולהוסיף כל חלק מהמידע המצוי באתר על ידי עדכון האתר מעת לעת ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי הנהלת האתר בגין פעולות מסוג זה.

12. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות השימוש באתר בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא שתינתן על כך הודעה מפורשת מראש או לאחר מעשה, ולמשתמש לא תהא זכות תביעה ו/או דרישה נגד הנהלת האתר בשל כך.

13. על השימוש באתר וכל הנובע משימוש כזה ובשירות חלים דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט במחוז תל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לשירות והשימוש בו.

14. השירותים באתר זה אינם מוצעים מקום בו השימוש בהם אינו מותר על פי הדין המקומי.