הכל יחסים (פיננסים) – חלק ב'

הפוסט הזה הוא השני בסדרה "הכל יחסים (פיננסים)"
סדרת פוסטים שבה נערוך היכרות עם 26 יחסים פיננסים שכל משקיע חייב להכיר.
החל מצמיחה ורווחיות, דרך תשואה להון, והון חוזר, ועד ל-EBITDA ותזרים מזומנים חופשי.

את הסדרה מלווה קובץ האקסל "יחסים פיננסים למשקיע הנבוך".
הקובץ מאפשר היכרות בסיסית עם היחסים הפיננסים החשובים
באמצעות הדגמה ויישום מעשי שלהם בדוחות הכספיים.

בפוסט הזה נכיר שישה יחסים פיננסים חדשים (יחסים 11-6)
שכדי לחשב אותם נשלב בין סעיפים מדוח רווח והפסד לבין סעיפים שמופיעים במאזן:
תשואה להון (ROE), תשואה לנכסים (ROA), תשואת המינוף, ימי לקוחות, ימי מלאי, וימי ספקים.

יחסים פיננסים למשקיע הנבוך

קבלו את הקובץ עם 26 היחסים הפיננסים שכל משקיע חייב להכיר
וגם: עדכונים לקובץ, גישה לתכנים בלעדיים והזמנות למפגשים מקצועיים.
ההרשמה ללא עלות למרות שהיא שווה מיליונים 😉 וניתן לבטל אותה בכל עת.


יחס #06 – תשואה על הנכסים (ROA)

יחס תשואה לנכסים (ובאנגלית: Return On Assets)
מודד את יעילות הפקת הרווחים מהנכסים שבשירות החברה.
יחס ROA נמוך בהשוואה לממוצע בענף מצביע על שימוש לא יעיל שהחברה עושה בנכסים שלה.

איך מחשבים את התשואה על הנכסים?
לוקחים את הרווח הנקי בתקופת הדוח (מהדוח על רווח או הפסד)
ומחלקים אותו בממוצע סה"כ הנכסים באותה תקופה (סה"כ הנכסים מופיע בדוח על המצב הכספי)

שתי הערות:
1. ניתן לחשב את היחס גם באמצעות הרווח התפעולי (ולא בעזרת הרווח הנקי).
אין בעיה עם זה, בתנאי ששומרים על עקביות גם שמחשבים היחס בתקופות קודמות ובחברות אחרות.

2. אנחנו מחלקים את הרווח (הנקי או התפעולי) בממוצע הנכסים בתקופה
כי הנתונים שמופיעים בדוח על המצב הכספי נכונים ליום האחרון של תקופת הדוח.

בדוגמא שמופיעה בקובץ יחסים פיננסים
בשלב הראשון, נחשב את ממוצע סה"כ הנכסים בשנת 2022
סה"כ הנכסים בסוף שנת 2021 היה 6,570
ובסוף 2022 הוא היה 6,998
הממוצע הוא 6,784
בשלב השני, ניקח את הרווח הנקי בשנת 2022 (157 מיליון שקל)
ונחלק אותו בממוצע סה"כ הנכסים בתקופה:
0.023 = 6,784 / 157
קיבלנו יחס תשואה לנכסים של 2.3%

תשואה לנכסים - יחסים פיננסים

יחס #07 – תשואה על ההון (ROE)

יחס תשואה להון (ובאנגלית: Return On Equity)
מבטא את התשואה על הכספים שהושקעו בחברה על ידי בעלי המניות.
יחס ROE נמוך בהשוואה לממוצע בענף ולהשקעה חלופית עשוי להצביע על השקעה לא כדאית.

איך מחשבים את התשואה על ההון?
לוקחים את הרווח הנקי בתקופת הדוח (מהדוח על רווח או הפסד)
ומחלקים אותו בממוצע סך ההון באותה תקופה (סך ההון מופיע בדוח על המצב הכספי).

בדוגמא שמופיעה בקובץ יחסים פיננסים
בשלב הראשון, נחשב את ממוצע סך ההון בשנת 2022
סך ההון בסוף שנת 2021 היה 1,921
ובסוף 2022 הוא היה 2,104
הממוצע הוא 2,013
בשלב השני, ניקח את הרווח הנקי בשנת 2022 (157 מיליון שקל)
ונחלק אותו בממוצע סה"כ ההון בתקופה:
0.078 = 2,013 / 157
קיבלנו יחס תשואה להון של 7.8%

תשואה על ההון - יחסים פיננסים

דוגמא: חישוב תשואה להון – בנק מזרחי טפחות

בשלב הראשון, נחשב את ממוצע סך ההון בשנת 2022
22,275 = 2 / (23,780 + 20,770)

מזרחי - הון עצמי

בשלב השני, ניקח את הרווח הנקי בשנת 2022 (4,472)
ונחלק אותו בממוצע סך ההון בתקופה:
0.20 = 22,275 / 4,472
קיבלנו יחס תשואה להון של 20%

מזרחי - רווח נקי

יחס #08 – תשואת המינוף

תשואת המנוף היא הפער בין התשואה על ההון (ROE) לבין התשואה על הנכסים (ROA).
זוהי התשואה שמיוחסת לעובדה שלחברה יש התחייבויות (פיננסיות ואחרות).

בדוגמא שמופיעה בקובץ יחסים פיננסים
בשנת 2022 התשואה על ההון הייתה 7.8%, והתשואה על הנכסים הייתה 2.3%
מכאן שתשואת המינוף בשנת 2022 היא 5.5% = 2.3% – 7.8%

תשואת המנוף - יחסים פיננסים

יחס #09 – ימי לקוחות (DSO)

יחס ימי לקוחות (Days Sales Outstanding)
מציג את מספר הימים הממוצע לגבייה מלקוחות.
היחס הזה עונה על השאלה:
כמה ימים חולפים בממוצע מהרגע שבו הלקוח קונה ועד הרגע שבו שהחברה מקבלת את הכסף?

איך מחשבים את היחס ימי לקוחות?
שלב ראשון, מחשבים את ממוצע לקוחות בתקופת הדוח ומכפילים ב-365
שלב שני, את התוצאה שהתקבלה בשלב הקודם מחלקים בהכנסות בתקופה.

בדוגמא שמופיעה בקובץ יחסים פיננסים
קיבלנו שיחס ימי לקוחות בשנת 2022 עמד על 76, ובשנת 2021 הוא עמד על 85.
המשמעות היא שמשך הזמן הממוצע שחלף מהרגע שבו הלקוח רכש את המוצר מהחברה ועד הרגע שבו החברה קיבלה את הכסף התקצר ב-9 ימים.
(בקובץ: לחיצה כפולה על תוצאת החישוב שמופיעה בשורה האפורה מאירה את התאים הרלוונטיים בדוחות הכספיים)

ימי לקוחות - יחסים פיננסים

יחס #10 – ימי מלאי (DOH)

יחס ימי מלאי (Days of Inventory On Hand)
מציג את מספר הימים הממוצע למכירת מלאי.
היחס הזה עונה על השאלה:
כמה ימים חולפים מהרגע שבו החברה קונה את המלאי, ועד לרגע שבו היא מוכרת אותו ללקוחות שלה?

איך מחשבים את היחס ימי מלאי?
שלב ראשון, מחשבים את ממוצע מלאי בתקופת הדוח ומכפילים ב-365
שלב שני, את התוצאה שהתקבלה בשלב הקודם מחלקים בעלות המכר בתקופה.

בדוגמא שמופיעה בקובץ יחסים פיננסים
קיבלנו שיחס ימי מלאי בשנת 2022 עמד על 12, ובשנת 2021 הוא עמד על 10.
המשמעות היא שמשך הזמן הממוצע שחלף מהרגע שבו החברה רכשה את המלאי ועד לרגע שבו הוא מכרה אותו ללקוחות שלה התארך ביומיים.
(בקובץ: לחיצה כפולה על תוצאת החישוב שמופיעה בשורה האפורה מאירה את התאים הרלוונטיים בדוחות הכספיים)

ימי מלאי - יחסים פיננסים

יחס #11 – ימי ספקים (DPO)

יחס ימי ספקים (Days Payable Outstanding)
מציג את מספר הימים הממוצע לתשלום לספקים.
היחס הזה עונה על השאלה:
כמה ימים חולפים מהרגע שבו החברה קונה את המלאי, ועד לרגע שבו היא משלמת לספקים שלה?

איך מחשבים את היחס ימי ספקים?
שלב ראשון, מחשבים את ממוצע הספקים בתקופת הדוח ומכפילים ב-365
שלב שני, מחשבים את ה"קניות" באופן הבא:
לוקחים את עלות המכר, מפחיתים את המלאי בסוף התקופה הקודמת, ומוסיפים את המלאי בסוף תקופת הדוח.
שלב שלישי, את התוצאה שהתקבלה בשלב הראשון מחלקים בתוצאה שקיבלנו בשלב השני.
(בקובץ: לחיצה כפולה על תוצאת החישוב שמופיעה בשורה האפורה מאירה את התאים הרלוונטיים בדוחות הכספיים)

בדוגמא שמופיעה בקובץ יחסים פיננסים
קיבלנו שיחס ימי ספקים בשנת 2022 עמד על 91, ובשנת 2021 הוא עמד על 92.
המשמעות היא שמשך הזמן הממוצע שחלף מהרגע שבו החברה רכשה את המלאי ועד לרגע שבו הוא שילמה לספקים שלה התקצר ביום אחד.
(בקובץ: לחיצה כפולה על תוצאת החישוב שמופיעה בשורה האפורה מאירה את התאים הרלוונטיים בדוחות הכספיים)

ימי ספקים - יחסים פיננסים

בפוסט הבא בסדרה "הכל יחסים (פיננסים)" נכיר שלושה יחסים פיננסים חדשים,
שכדי לחשב אותם נשלב נתמקד בסעיפים שמופיעים בדוח על המצב הכספי (המאזן):
נזילות, חוב פיננסי, וחוב פיננסי נטו.

שלוש עצות זהב לשימוש נבון ביחסים פיננסים (עיתונליסט, פרק 012)
הכל יחסים (פיננסים) – חלק א' (צמיחה, רווחיות, יחס כיסוי הריבית)

שבוע נפלא
יניב רחימי


אין לראות באמור ייעוץ / שיווק השקעות או המלצה לפעול בניירות ערך. האמור הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. כל העושה פעולה על בסיס האמור עושה זאת על דעת עצמו. ליניב רחימי אין עניין אישי בניירות הערך המוזכרים.