הדוח על המצב הכספי (המאזן)

הדוח על המצב הכספי – שיעור 15 – נכסי זכות שימוש

שיעור 15 נכסי זכות שימוש נכסי זכות שימוש הוא סעיף שמייצג את שווי הזכות של החברה לעשות שימוש בנכסים שהיא חוכרת. חכירה היא הסכם שלפיו בעל הנכס מעביר לחוכר את הזכות לעשות שימוש בנכס מזוהה לתקופת זמן מוסכמת, בתמורה לתשלום או לסדרה של תשלומים. שווי זכות השימוש בנכס מוחכר מבוסס על הערך המהוון של התשלומים […]

הדוח על המצב הכספי – שיעור 15 – נכסי זכות שימוש Read More »

הדוח על המצב הכספי – שיעור 14 – נדל"ן להשקעה

שיעור 14 נדל"ן להשקעה נדל"ן להשקעה הוא סעיף שמציג את השווי של המבנים והקרקעות שמוחזקים לצורך הפקת הכנסות שכירות או לעליית ערך הונית. נכסים שמוחזקים על ידי החברה לצורך ייצור, או הספקת סחורות או שירותים, או למטרות מנהלתיות, אינם בגדר נדל"ן להשקעה. הנדל"ן להשקעה על פי רוב מוצג לפי השווי ההוגן שלו שנקבע על בסיס

הדוח על המצב הכספי – שיעור 14 – נדל"ן להשקעה Read More »

הדוח על המצב הכספי – שיעור 13 – מוניטין

שיעור 13 מונטין מוניטין הוא נכס, בלתי מוחשי שאינו ניתן לזיהוי. כלומר, נכס שאין לו מהות פיסית (בלתי מוחשי) ושאי אפשר להפריד אותו מהעסק ולמכור אותו בנפרד (לא ניתן לזיהוי). מוניטין יכול להיווצר רק כשחברה אחת קונה פעילות או חברה שנייה, ולפחות אחת לשנה מתבצעת בחינה לירידת ערך מוניטין, כי המוניטין הוא נכס שהשווי שלו

הדוח על המצב הכספי – שיעור 13 – מוניטין Read More »

הדוח על המצב הכספי – שיעור 12 – נכסים בלתי מוחשיים

שיעור 12 נכסים בלתי מוחשיים סעיף "נכסים בלתי מוחשיים", כמו סעיף "רכוש קבוע" מופיע בקבוצת הנכסים הלא שוטפים. בניגוד לסעיף "רכוש קבוע" שמורכב מפריטים מוחשיים (שאפשר לגעת בהם) הסעיף נכסים בלתי מוחשיים מורכב מנכסים חסרי מהות פיזית. דוגמאות לנכסים לא מוחשיים: תוכנות, זיכיונות, מותגים, פטנטים, מכסות יבוא, רשימת לקוחות, זכויות יוצרים, ידע טכנולוגי / מדעי

הדוח על המצב הכספי – שיעור 12 – נכסים בלתי מוחשיים Read More »

הדוח על המצב הכספי – שיעור 11 – רכוש קבוע

שיעור 11 רכוש קבוע הסעיף "רכוש קבוע" שמופיע בקבוצת הנכסים הלא שוטפים. רכוש קבוע זה שם כולל לפריטים מוחשיים (שאפשר לחוש בהם, לגעת בהם).בגדול, מדובר בנכסים שמוחזקים לצורך שימוש בייצור, או בהספקת סחורות או שירותים. דוגמאות לרכוש קבוע: מכונות וציוד, כלי רכב, ריהוט וציוד משרדי, מבנים, מחשבים וציוד היקפי וכן הלאה. השווי שבו הרכוש הקבוע

הדוח על המצב הכספי – שיעור 11 – רכוש קבוע Read More »

הדוח על המצב הכספי – שיעור 10 – מלאי

שיעור 10 מלאי מלאי הוא נכס (נכס שוטף) שמוחזק לצורך מכירה במהלך העסקים הרגיל של החברה. המלאי מוצג במאזן לפי הנמוך מבין: העלות של המלאי, לבין שווי המימוש שלו. שיעור בשקל תמיכה בתוכן שנותן ערך קבלת ערך מהשיעור ויש לך עניין להביע את ההערכה שלך?כאן ניתן לתמוך בעיתונליסט ולעודד תוכן שיוצר ערך אין לראות באמור

הדוח על המצב הכספי – שיעור 10 – מלאי Read More »

הדוח על המצב הכספי – שיעור 09 – השקעות לזמן קצר

שיעור 09 השקעות לזמן קצר בשיעור הזה הכרנו שני סעיפים חדשים, שכשמם כן הם: פיקדונות לזמן קצר – סעיף שמציג את שווי השקעה בפיקדונות קצרים (פיקדונות שהם לא "שווי מזומנים") השקעות לזמן קצר – סעיף שמציג השקעות לטווח קצר במניות, אגרות חוב, קרנות נאמנות וגידור, וכן הלאה. שיעור בשקל תמיכה בתוכן שנותן ערך קבלת ערך

הדוח על המצב הכספי – שיעור 09 – השקעות לזמן קצר Read More »

הדוח על המצב הכספי – שיעור 08 – חייבים

שיעור 08 חייבים סעיף "חייבים ויתרות חובה" מציג התחייבויות של גורמים שונים כלפי החברה. הוא עשוי לכלול תתי סעיפים שונים ומגוונים, כמו מקדמות ששולמו לספקים, תקבולים עתידיים ממוסדות ממשלתיים, חוב של זכיינים בגין רכישת סחורות, וכן הלאה. סעיף חייבים יכול להופיע גם בקבוצת הנכסים השוטפים, וגם בקבוצת הנכסים שאינם שוטפים. משימת תרגול מידע תיאורטי לניסיון

הדוח על המצב הכספי – שיעור 08 – חייבים Read More »

הדוח על המצב הכספי – שיעור 07 – לקוחות

שיעור 07 לקוחות סעיף לקוחות מציג את המחויבות של הלקוחות לשלם לחברה עבור שירותים או מוצרים שנמכרו.סעיף לקוחות עשוי לכלול המחאות (שיקים) לגבייה, תשלום שבוצע בכרטיסי אשראי, וכדומה. הסכום שמופיע בסעיף לקוחות מוצג לאחר שהופחתו ממנו חובות שהגבייה שלהם מוטלת בספק. משימת תרגול מידע תיאורטי לניסיון מעשי התרגול מהווה חלק בלתי נפרד מהקורס, והוא מאפשר

הדוח על המצב הכספי – שיעור 07 – לקוחות Read More »

הדוח על המצב הכספי – שיעור 06 – מזומנים ושווי מזומנים

שיעור 06 מזומנים ושווי מזומנים החל מהשיעור הזה, ועד הודעה חדשה, בכל שיעור נתמקד בסעיף אחד שמופיע בצד הנכסים במאזן. הסעיף "מזומנים ושווי מזומנים" מופיע בראש רשימת הנכסים בכל דוח על המצב הכספי. צמד המילים "שווי מזומנים" מתייחס לפיקדונות לזמן קצר (עד שלושה חודשים) שמאופיינים ברמת סיכון נמוכה, וברמת נזילות גבוהה. משימת תרגול מידע תיאורטי

הדוח על המצב הכספי – שיעור 06 – מזומנים ושווי מזומנים Read More »